För kvalitet och högre resultat i skolan

En bra skola som ger våra barn och elever de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Vi moderater i Vallentuna vill skapa långsiktiga förutsättningar…

En bra skola som ger våra barn och elever de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Vi moderater i Vallentuna vill skapa långsiktiga förutsättningar för att förskolan och skolan ska kunna bidra till att eleverna når sin fulla potential. Förskolor och skolor med olika inriktningar och i både privat och kommunal regi ger valfrihet och hjälper familjen att hitta en skolform som passar barnet och familjen bäst.

För att förbättra resultaten och möta varje elevs individuella behov behöver lärarna mer pedagogisk tid och mindre administrativ börda. Vi vill därför genomföra en total genomlysning av lärarnas dokumentationskrav för att säkerställa att undervisningen alltid ska gå före betungande administrativa uppgifter. Moderaterna i Vallentuna vill fortsätta arbetet med att införa heltidsmentorer och skolsekreterare som kan avlasta undervisande lärare med de administrativa uppgifterna. Vi vill också möjliggöra för mer lärande mellan pedagoger i kommunen för att sprida goda exempel och framgångsrika arbetssätt.

Studiero och trygghet är grundläggande för att eleverna ska kunna fokusera på kunskapsinhämtning. Skolpersonal behöver därför ett tydligt mandat för att kunna ingripa mot ordningsstörningar. Tidiga insatser är centralt för att kunna ge elever stöd i sin skolsituation oavsett om det gäller mobbning, frånvaro eller särskilt stöd. Vi vill därför satsa extra på elevhälsan för att möjliggöra tidiga insatser på organisations-, grupp- och individnivå.

Moderaterna i Vallentuna vill fortsatt prioritera satsningar på folkhälsan i syfte att nå bättre resultat för våra barn och elever. Redan under tidigare mandatperioder har moderaterna särskilt prioriterat kostfrågorna för barn och elever. Vi har ökat mängden ekologiska och närproducerade livsmedel inom förskolan och genomfört en ambitiös frukostsatsning för eleverna i grundskolan. Eftersom det finns ett tydligt samband mellan elevers kostvanor och resultaten i skolan kommer vi även fortsatt att satsa på kosten för våra barn och elever.

Moderaterna i Vallentuna vill verka för att såväl elever, vårdnadshavare, elevhälsa och socialtjänst gemensamt tar ansvaret för Vallentunas barn och elevers skolnärvaro, utveckling och lärande. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att Vallentuna ska bli en av landets bästa skolkommuner med fokus på utbildningens kärnuppdrag – en skolkommun där lärande och varje barn och elevs behov står i fokus.