Så hantera vi dina personuppgifter

EU:s Dataskyddsförordning (”GDPR”) som trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR ger dig som medlem eller intressent rätt till information om behandling av dina personuppgifter.

1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Moderata Samlingspartiet, Vallentuna, org.nr 802406-8721, med postadress Tvärvägen 15, 186 39, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när vi hanterar dem för egna ändamål. För viss behandling är Moderata Samlingspartiet Riksorganisationen och respektive förbund, partikrets och partiförening gemensamt personuppgiftsansvariga, (gemensamt nedan ”Moderata Samlingspartiet”, ”vi”, ”oss” och ”vår” om inte annat särskilt anges).  I tillämpliga delar avser denna information sådan behandling som sker vid Vallentunas partiförening.

2. Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi inom Moderaterna i Vallentuna, och i tillämpliga delar Moderata Samlingspartiet, vill vara så tydliga som möjligt kring hur vi behandlar dina personuppgifter. I detta avsnitt 2 ser du en översikt över vår behandling. Du kan läsa mer om hur Moderaterna hanterar dina personuppgifter på Moderata Samlingspartiets hemsida.

  • Medlemskap i Moderata Samlingspartiet, uppgifter om politisk åsikt. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att de uppgifter vi behandlar om dig som rör nuvarande eller tidigare förbundstillhörighet, föreningstillhörighet, förtroendeuppdrag eller information om annan regelbunden kontakt med oss i Moderata Samlingspartiet utgör uppgifter om politisk åsikt vilket är särskilt känsliga personuppgifter. Sådan behandling sker av oss med stöd av att detta är inom ramen för berättigad verksamhet hos en förening med politiskt syfte. Vi kommer dock inte att lämna ut dina uppgifter för självständig behandling av tredje man som inte verkar inom ramen för Moderaternas verksamhet utan att du gett oss ditt samtycke till sådant utlämnande.
  • Övriga personuppgifter för administrering av medlemskap. Vi behandlar våra medlemmars personuppgifter som lämnas i samband med registrering av medlemskap eller inom ramen för sådant medlemskap. Utöver de personuppgifter som en medlem lämnar till oss inhämtar vi information, som direkt eller indirekt kan hänföras till medlemmen, från Statens personadressregister (SPAR).
  • Intressenter. Vi behandlar i vissa fall personuppgifter, främst kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, om personer som inte är eller ännu har blivit medlemmar men som lämnat sådana uppgifter till oss eller annars visat intresse för partiets verksamhet eller deltagit i partiets verksamhet (exempelvis genom deltagande vid våra arrangemang eller möten).
  • Inskickade frågor. Vi behandlar uppgifter om namn, telefonnummer samt e-postadress som lämnas i samband med inskickade frågor på vår hemsida. Uppgifterna sparas enbart så länge som behövs för att besvara frågeställningen, därefter kan frågeställningen och svaret sparas i  avidentifierad form.
  • Anmält intresse om att vara engagerad i valrörelsen. Vi behandlar uppgifter om namn, telefonnummer samt e-postadress som lämnas i samband med inskickat intresse från medlemmar för att engagera sig i valrörelsen. Dessa uppgifter sparas i likhet med uppgifter som sparas om medlemskap i Moderata Samlingspartiet.
  • Anmälan till evenemang/möten. Vi behandlar uppgifter om namn, telefonnummer samt e-postadress som lämnas i samband med anmälan till Moderaterna i Vallentunas tillställningar. I anmälan kan det finnas möjlighet att lämna uppgifter om önskemål vid förtäring. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att de uppgifter vi behandlar om dig som rör kostrestriktioner grundat i allergier eller religionsutövning utgör uppgifter om hälsa respektive religiös eller filosofisk övertygelse vilket är särskilt känsliga personuppgifter. Uppgifterna behandlas enbart under den tid som krävs för att administrera den specifika tillställningen som anmälan gäller.

3. Din rätt till insyn och rätt att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags eller organisations hantering av personuppgifter.

4. Så hanterar vi cookies

Moderaterna i Vallentuna använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen och optimering av webbplatsen.

Definition av cookies
En cookie, eller kaka på svenska, är en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra på besökarens dator och som innehåller en viss mängd information och en viss tidsstämpel.

Webbläsaren sparar informationen på ett speciellt ställe i din dator och returnerar informationen i kakan till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av sidor/bilder från webbplatsen.

Två typer av cookies
Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen. Det finns två typer av cookies:

  • Den ena typen, som kallas för permanent cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.
  • Den andra typen kallas sessioncookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På vår webbplats används båda sessioncookies och permanenta cookies. Oberoende av vilken typ av cookie som används på den här webbplatsen sparas ingen personlig information om besökaren (som till exempel e-postadress eller namn), om du inte själv väljer att aktivt godkänna det.

Hantering av cookies
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. För cookies där ditt medgivande behövs, så som Facebooks pixel och motsvarande, behöver du själv trycka på en knapp som bekräftar ditt medgivande.