Svar på interpellation (V) angående Vallentuna skolors lokalhyror

Camilla Blacker Wallinsson, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, besvarar Vänsterpartiets interpellation angående Vallentuna skolors lokalhyra. Fråga 1, hur ser beräkningsmodellen ut för att bestämma skolornas lokalhyra? Barn- och ungdomsförvaltningen fick…

Camilla Blacker Wallinsson, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, besvarar Vänsterpartiets interpellation angående Vallentuna skolors lokalhyra.

Fråga 1, hur ser beräkningsmodellen ut för att bestämma skolornas lokalhyra?

Barn- och ungdomsförvaltningen fick i uppdrag (2016) att se över en variant av den befintliga hyresmodellen för att jämna ut skillnaderna i likvärdiga förutsättningar mellan kommunens för- och grundskolor. Detta ledde till förslaget att centralt ta in alla hyror för att sedan fördela ut hyres-kostnaderna baserat på förskolornas/skolornas barn- och elevunderlag, det vill säga verksamheternas intäkter. För- och grundskolorna fick därmed likartade grundkostnader för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever i kommunen. Med denna modell skulle det inte spela någon roll om eleven gick i Kårstaskolan eller Lovisedalskolan, allt i enlighet med uppdraget som Barn- och ungdomsnämnden har kring elevers rätt till utbildning med hög kvalitet. Med ett starkt stöd från verksamheterna fattades sedan beslut i nämnden med politisk enighet och modellen sjösattes 2017.

Modellen har utjämnat resultaten över år och mellan förskolor respektive grundskolor i olika delar av kommunen. Detta har inneburit att planering för rektor har förenklats och ekonomistyrningen kunnat fördjupas och effektiviseras. I och med att kostnaderna fördelas får ingen förskola/skola grundförutsättningar som skiljer sig markant åt och på det sättet kan likvärdigheten garanteras.

För beräkning av hyran för skollokaler används begreppet verksam yta. Verksam yta är bruksarean för respektive fastighet justerat för

  1. a) teknikutrymmen (till exempel undercentral, elcentral och fläktrum)
  2. b) kök (inklusive biutrymmen)
  3. d) soprum
  4. d) uteförråd

Den totala hyreskostnaden för skollokaler slås ut på den totala verksamma ytan varvid en hyreskostnad per kvadratmeter verksam yta erhålls. Hyreskostnaden för icke verksam yta finansieras på detta sätt gemensamt av samtliga hyresgäster av skollokaler. [1]

Självkostnad är grundprincip vid hyressättning. Hyran för ett enskilt hyresobjekt är kopplad till kostnaden för det aktuella hyresobjektet. För skollokaler gäller att hyran för samtliga skollokaler tillsammans (ej varje enskilt hyresobjekt) ska motsvara den totala kostnaden kommunen har för dessa lokaler. Effekten av att kostnaderna fördelas mellan de kommunala förskolorna respektive grundskolorna är således att verksamheterna ”hjälper” varandra inom ramen för sin egen ekonomi för att skapa likvärdiga förutsättningar.

[1] Se 1.2.4.1 Rutin för lokalförsörjning och hyra p. 2.4.3, reviderad 2020-04-01

Fråga 2, hur mycket (totalt i kronor per skola) har lokalenheten debiterat de kommunala för- och grundskolorna under de senaste fem åren?

Se nedan tabell.

Budget 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018
FÖRSKOLOR
Kårsta förskola 801 543 875 925 978 855 943 084 1 137 969
Lindholmens förskola 1 830 200 1 747 132 1 799 366 1 746 050 2 009 919
Ormsta fsk (fd. Videgården) 738 458 706 614 746 495 676 549 777 312
Granåsa förskola 854 809 908 252 905 324 887 105 923 059
Kantarellen förskola 339 2401 772 376 885 841 537 210  –
Karby förskola 748 276 910 787 1 041 764 595 063  –
Katthults förskola 586 469 632 049 952 972 979 770 1 198 357
Vallentuna språkförskola2 165 360 229 740 190 594 127 639 129 552
Sjöhästens förskola3 * * * 238 407 453 432
Brottby förskola 745 633 747 327 846 754 864 822 965 130
Haga förskola 1 084 370 1 155 889 1 129 005 783 540 654 325
Borgens förskola4 * * * 472 693 932 414
Sjumilaskogens förskola 554 336 573 269 609 068 624 479 768 832
Lovisedalsskolan5 * * 107 992 84 311
Totalt förskolor 8 448 694 9 259 360 10 194 030 9 560 720 9 950 302
GRUNDSKOLOR
Bällstabergsskolan 8 413 665 9 527 499 9 024 086 8 810 535 7 937 415
Rosendalsskolan 13 136 353 14 483 785 14 536 901 14 884 660 7 712 531
Hammarbacksskolan6  *  *  *  * 6 961 794
Gustav Vasaskolan 4 792 553 5 500 238 5 371 872 4 994 857 4 441 384
Karlslundsskolan 8 351 318 9 229 509 7 076 710 5 507 413 5 947 092
Karlbergsskolan7  *  * 2 573 165 4 817 464 4 735 065
Karbyskolan 4 318 677 5 039 626 6 077 092 6 416 645 6 096 158
Kårstaskolan 2 100 699 2 369 294 2 512 325 2 446 748 2 337 032
Lovisedalsskolan 11 768 571 13 296 860 12 449 165 12 395 292 11 385 224
Hagaskolan 15 178 541 17 220 258 15 431 446 12 126 549 9 081 675
Totalt grundskolor 68 060 377 76 667 069 75 052 762 72 400 164 66 635 370
Totalt 76 509 071,00 85 926 428,98 85 246 792,14 81 960 883,98 76 585 671,70

1 Avser utfall 2022 halvår eftersom verksamheten har avslutats.
2 Avser utfall 2022 + prognos för december 2022.
3 Verksamheten avslutades som egen resultatenhet 2019.
4 Verksamheten avslutades som egen resultatenhet 2019.
5 Verksamheten avslutades som egen resultatenhet 2020.
6 Skolan har slagits ihop till Rosendalsskolan.
7 Skolan har slagits ihop till Karlslundsskolan.

Fråga 3, hur har avgifterna förändrats under de senaste fem åren?

Se nedan tabell för förändring i lokalkostnad för skollokaler. Avgifterna avser kvm-pris/verksam area i kronor. Eftersom beräkningsmodellen förändrades 2017 är det inte möjligt att göra en beräkning av förändringen mellan 2017 och 2018.

År                        Hyresnivå                                      Ökning

2018                    1 293 kr                                          –

2019                    1 312 kr                                          1,5%

2020                    1 332 kr                                          1,5%

2021                    1 332 kr                                          0,0%

2022                    1 332 kr                                          0,0%

Fråga 4, hur mycket av överskotten hos lokalenheten, kostenheten och skolchefsansvaret har betalats tillbaka till Vallentunas skolor under vart och ett av de senaste fem åren?

Se nedan tabell. I det fall det har funnits ett negativt resultat för någon enhet har detta kvitterats mot positivt resultat i en annan enhet varvid det för samtliga redovisade år, förutom 2019, har resulterat i ett positivt resultat som betalats ut till verksamheterna.

År

Totalt Kostenheten Lokalenheten Skolchef
2017 5 460 464,78 1 900 128,76 2 671 677,02 888 659,00
2018 1 885 725,05 1 024 234,20 871 326,72 -9 835,87
2019 -410 560,98 419 979,86 1 148 396,22 -1 978 937,06
2020 3 562 372,15 1 994 084,84 2 228 103,60 -659 816,29
2021 212 065,53 1 342 586,02 -4 314 804,37

3 184 283,88