Svar på interpellation (MP) om återbruk

Johan Skog, ordförande i Kommunstyrelsen, besvarar Miljöpartiets interpellation angående kommunen skyldighet att informera hushållen om avfallsförebyggande åtgärder. 1. Hur kommunicerar vi med våra kommuninvånare? 2. Har vi några indikatorer, eller…

Johan Skog, ordförande i Kommunstyrelsen, besvarar Miljöpartiets interpellation angående kommunen skyldighet att informera hushållen om
avfallsförebyggande åtgärder.

1. Hur kommunicerar vi med våra kommuninvånare?
2. Har vi några indikatorer, eller hur mäter vi att vi når eller i bästa fall rör oss mot målen i vår
avfallsplan?
3. Hur säkerställer kommunen att man får ett helhetstänk mellan förvaltningarna?

Hur kommunicerar vi med våra kommuninvånare?

Kommunen arbetar aktivt och på flera sätt med att informera och uppmuntra invånare att sortera
rätt och minimera sitt avfall. På kommunens hemsida finns en särskild sida: ”Minska ditt avfall” Sidan är uppbyggd för att först informera om vikten av att förebygga att avfall uppstår med ett flertal konkreta tips på vad en konsument kan göra. Därefter informera vi om vikten av att återanvända respektive återvinna produkter. Fördjupad information finns på områden som är av särskild vikt, (bland annat i enlighet med mål i avfallsplan och resultat av genomförd plockanalys). De teman som lyfts fram särskilt är Minska matsvinnet, hanteringen av kosmetiska produkter, textilier, elektronik,
medicinskt avfall och batterier. På hemsidan finns även information och länkar till olika återbruksverksamheter i kommunen. Det finns flera sidor med information om källsortering, hantering av farligt avfall med mera. På sidan om matavfall finns både frågor och svar men även två filmer som visar hur man sorterar matavfall respektive hur matavfallspåsen ska hanteras.

Kommunens avfallshandläggare följer löpande upp avvikelser från entreprenören, till exempel med brev till abonnenter som har återkommande felsortering i matavfallsbehållare, överfulla behållare eller liknande. Boende i Åby ängar som har avfallshämtning i bottentömmande behållare har fått ett särskilt informationsbrev och startkitfolder för matavfallsinsamling då vi ser ett behov av extra
informationsinsatser.

Kommunen delar ut en sex-sidig avfallsbilaga tillsammans med Vallentuna Nya tre gånger per år (vår, höst och vinter)4 Den går ut till samtliga hushåll i kommunen (inklusive utskick till ägare av fritidsboende i kommunen som är skrivna utanför Vallentuna kommun) samt de verksamheter som får tidningen, totalt ca 16 000 exemplar. Bilagan syftar till att informera hur avfallshantering fungerar, uppmuntra till att sortera rätt, att öka mängden återbruk och återvinningen med mera. Kommunen har sedan 2021 även en app – Vallentuna avfallsapp – där det mesta om avfallshantering samlas. Appanvändaren kan få notis dagen innan kärlet ska ställas ut samt när den mobila återvinningscentralen eller den mobila miljöstationen kommer. Genom appen har kommunen även möjlighet att gå ut med information om driftstörningar men även olika inlägg rörande sortering, minimering etc. Facebook är en annan kanal som också används.

Indikatorer för uppföljning av avfallsplanen

Avfallsplanens huvudmål delas upp i treåriga periodmål. I samverkan med SÖRAB och övriga ägarkommuner följs målen upp årligen med stöd av indikatorer i avfallsplanen. Vallentuna kommun följer upp framsteg mot Avfallsplanens mål som en del av ordinarie uppföljning av verksamheterna. Uppföljningen sammanfattas i nämndernas verksamhetsberättelser och även i den samlade årliga miljöredovisningen.6 Kommunens egen uppföljning utgår från indikatorer som beslutats av nämnderna. För närvarande använder kommunen indikatorerna:

• andel kommunala enheter med källsortering,
• matsvinn i skolkök och
• andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning.

Helhetstänk mellan förvaltningarna

Ett brett och systematiskt miljöarbete har de senaste åren etablerats inom hela kommunen, med stöd av kommunens miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001 samt kommunens miljö- och klimatstrategi som antogs av fullmäktige 2019. Återbruk, återvinning och avfall är ett av sju övergripande fokusområden i strategin och Avfallsplanen är det centrala styrdokumentet inom området. Kommunplanens mål om hållbar utveckling lyfter fram Avfallsplanen. Nämnderna formulerar med utgångspunkt kommunplanens egna mål, prioriteringar och nyckeltal/indikatorer i de årliga verksamhetsplanerna, som är tydligt styrande för förvaltningarna. Nämndmålen följs upp i nämndernas verksamhetsberättelser.

Med start 2022 har förvaltningarna en gemensam övergripande aktivitet, för att bidra till att nå målen i Avfallsplanen, som gäller för alla verksamheter inom kommunen. Fokus för 2022-2023 är att öka återbruk, återvinning och insamling av matavfall samt främja cirkulära lösningar i inköp och upphandling, vilket bland annat inkluderar avfallsminimering. Samtliga verksamheter inom kommunen arbetar med avfallsfrågor med ledning av den gemensamma aktiviteten. Därtill sker samverkan med SÖRAB och övriga ägarkommuner kring åtgärder som behöver genomföras
tillsammans.