Ett aktivt och målriktat arbete ligger bakom grundskolans ökade meritvärde

Studieresultatet för elever som avslutar årskurs nio fortsätter att förbättras i kommunens grundskolor och läsåret 2021/22 visade det högsta genomsnittliga meritvärdet som uppmätts i de kommunala skolorna sedan nuvarande betygsystem…

Studieresultatet för elever som avslutar årskurs nio fortsätter att förbättras i kommunens grundskolor och läsåret 2021/22 visade det högsta genomsnittliga meritvärdet som uppmätts i de kommunala skolorna sedan nuvarande betygsystem infördes 2011.

Bakom detta resultat ligger ett aktivt arbete med fokus på det pedagogiska ledarskapet, för rektorer såväl som förvaltningen. Ett förändringsarbete för en ökad kvalitetsutveckling startar i klassrummen där lösningen alltid kommer att ligga i en lokalkontext utifrån de särskilda förhållandena på respektive skola. För oss moderater har det varit särskilt viktigt att lyfta och utveckla ansvarigheten i chefskapet där respektive aktör i skolan har förståelse för sitt ansvarsområde och där det finns ett förtroende för varandras förmågor. I Vallentuna har vi en fantastiskt kompetent rektorsgrupp, vi moderater är måna om att ta vara på deras kompetens och förmåga genom att ge dem det förtroende som skollagen stipulerar; att ansvara för sin organisation.

Det finns dock ett fortsatt arbete att göra för att öka kvaliteten i skolan. Moderaterna kommer nu att särskilt satsa på ett ökat närvaroarbete där sviterna från pandemin fortfarande gör sig påmind i frånvarostatistiken. Det närvarofrämjande arbetet i Vallentunas skolor, vilket är en förutsättning för varje elevs rätt till en god utbildning, är centralt för att fortsätta öka grundskolornas meritvärde och måluppfyllelse. En omfattande skolfrånvaro får förödande konsekvenser för elever inte bara utifrån möjligheten att nå kunskapsmålen för grundskolan utan också utifrån elevens sociala kontext där elever riskerar att hamna i isolering med en ökad psykisk ohälsa som följd.

Här har arbetet redan börjat där frånvaron sjunkit från 18 % vårterminen 2020 till 10 % höstterminen 2022. Moderaterna har aktivt verkat för att såväl elever, vårdnadshavare, elevhälsa och socialtjänst gemensamt tar ansvaret för Vallentunas barn och elevers skolnärvaro, utveckling och lärande. Vi har i Vallentuna som ett led i detta arbete anställt två skolsocionomer och en central specialpedagog för ett riktat arbete mot omfattande skolfrånvaro. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att Vallentuna ska bli en av landets bästa skolkommuner med fokus på utbildningens kärnuppdrag – en skolkommun där lärande och varje barn och elevs behov står i fokus.

 

Camilla Blacker Wallinsson (M)

Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden