M bemöter S:s allvarliga desinformation

Det har kommit till min kännedom att Socialdemokraterna har antytt att Moderaterna och Alliansen vill lägga ner Kårsta grundskola med anledning av ett förslag på ett nytt rektorsområde och att…

Det har kommit till min kännedom att Socialdemokraterna har antytt att Moderaterna och Alliansen vill lägga ner Kårsta grundskola med anledning av ett förslag på ett nytt rektorsområde och att förslaget skulle innebära att Gustav Vasaskolan och Kårstaskolan blir en gemensam skola. Detta stämmer inte, den föreslagna förändringen i rektorsområdet påverkar överhuvudtaget inte skolenheterna. Gustav Vasaskolan och Kårstaskolan kommer fortsatt att vara två olika skolenheter och det är inte möjligt, ens hypotetiskt, för en rektor att besluta om nedläggning av en skolenhet. Detta bör Socialdemokraterna vara väl medvetna om. Det finns därutöver inte någon politisk vilja från Moderaterna eller Alliansen att lägga ner Kårstaskolan. Även detta är osanna uppgifter från Socialdemokraterna.

Bakgrunden till förslaget om att slå ihop rektorsområdet och bilda ett nytt rektorsområde med Kårsta och Lindholmen är för att vi ser utmaningar i verksamhetsutvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet. Utmaningarna är kopplade till att rektorn arbetar ensam i sin ledningsroll, vilket har bekräftats av Kårstas tidigare rektor som valde att avsluta sin tjänst på grund av att Kårstas rektorsområde är för litet för en heltidstjänst. När vi som politiker får sådana klara uppgifter måste vi agera. Om vi inte agerar riskerar vi att hamna i ett läge med omfattande rektorsruljans som oundvikligen ger allvarliga konsekvenser för barn och elever i Kårsta skola och förskola. Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna helt väljer att bortse från tidigare medarbetares erfarenheter.

Förslaget innebär inte heller en besparing, rektorsområdet kommer fortsatt att ha två ledningsfunktioner i form av en rektor och en biträdande rektor. Därutöver kommer skolorna att stärkas upp av arbetslag. Fördelen med detta är att ledningsrollen inte blir ensam och skolutvecklingen kan drivas framåt av två ledningsfunktioner istället för en. Det här är en åtgärd för att utveckla och förbättra Kårstas och Lindholmens skolor och förskolor. Moderaterna ser ytterst allvarligt på Socialdemokraternas desinformation där de osanna uppgifterna om Kårsta skolans framtid är förtroendeskadligt. Socialdemokraterna är välkomna att ha avvikande åsikter om förslaget men det är inte acceptabelt att sprida falska uppgifter i syfte att skrämma upp invånare i Kårsta.

Jag välkomnar oroade vårdnadshavare/invånare att ta direkt kontakt med mig om de har några frågor angående förslaget.

Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden
Camilla Blacker Wallinsson