Svar på interpellation (S) om att öka deltagandet i förskolan

Camilla Blacker Wallinsson, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, besvarar Socialdemokraternas interpellation angående ökat deltagande i förskolan. I interpellationen ställs tre frågor som besvaras nedan. Inledning Från den 1 juli 2023…

Camilla Blacker Wallinsson, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, besvarar Socialdemokraternas interpellation angående ökat deltagande i förskolan. I interpellationen ställs tre frågor som besvaras nedan.

Inledning

Från den 1 juli 2023 måste alla kommuner arbeta för att fler barn ska gå i förskolan. Ansvaret består av två delar: uppsökande verksamhet och erbjudande av förskoleplats till vissa grupper av barn.

Utökat deltagande i förskolan

Lagändringarna tillämpas på utbildning från 1 juli 2023 och innehåller två huvudsakliga delar:

  1. Uppsökande verksamhet (se lagtext i 8 kap. 12 a § skollagen)

Varje hemkommun ska ta kontakt med vårdnadshavare till folkbokförda barn som inte är inskrivna i förskola, inför hösten det år barnet fyller tre år, och varje höst till barnet fyller sex år om barnet fortfarande inte har en plats i förskola. − Kommunerna ska upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola.

  1. Särskilt erbjudande om plats för bättre språkutveckling i svenska (se lagtext i 8 kap. 14 a–c § skollagen)

Kommunerna ska erbjuda förskola till barn som är födda utomlands och har bott i Sverige i högst fem år, eller har vårdnadshavare som är födda utomlands och har bott i Sverige i högst fem år.

− Dessa barn ska få en reserverad förskoleplats från hösten de fyller tre år, även om vårdnadshavarna inte har ansökt om det.

− Kommunerna ska sträva efter att ge ett sådant erbjudande även till andra barn som har behov av en förskoleplats för en bättre språkutveckling i svenska.

I Vallentuna var 83,5 % av barnen i förskoleålder inskrivna i förskolan 2022. Därmed ligger Vallentuna något under riksgenomsnittet som låg på 85,8 % inskrivna barn i förskolan 2022. Sveriges kommuner och regioners rapport över årets öppna jämförelser för förskolan 2022 visar att deltagandet i förskola är lägre bland barn från socioekonomiskt utsatta grupper. Barn till föräldrar med låg inkomst deltar i mindre utsträckning jämfört med andra barn. Detsamma gäller barn till lågutbildade föräldrar och föräldrar som inte förvärvsarbetar. Samtidigt visar forskning att en förskola av hög kvalitet kan utjämna skillnader i barns förutsättningar.

Barn- och ungdomsförvaltningen har under hösten inlett ett arbete för att förstå de bakomliggande orsakerna till det något lägre deltagandet i förskola i Vallentuna. Det är viktigt att förstå om det är samma orsaker som i övriga riket eller om det är andra lokala och kontextbundna orsaker som påverkar deltagandet så att kommande insatser riktas rätt.

Har kommunen systematiskt kartlagt orsakerna till att en del barn inte deltar i förskolan i Vallentuna?

För att kunna analysera orsakerna till att en del barn inte deltar på förskola så har barn- och ungdomsnämnden en påbörjad samverkan med fler aktörer och andra förvaltningar som till exempel barnavårdscentralen, integrationsstrateg och biståndshandläggare på socialförvaltningen då det är en överskridande fråga. Samverkan är initierad och framöver kommer orsakerna att systematiskt utredas och utifrån analys av utkomsten ska erforderliga insatser ta plats.

Den årliga statistiken som barn- och ungdomsnämnden skickar till Statistiska centralbyrån kompletteras från i höst med uppgifter över vårdnadshavare och barn som i dagsläget inte deltar i förskola. De data som framkommer om denna grupp utgör framöver en del de underlag som kommer användas för analys av orsaker.

Givet dessa två arbetssätt kommer vi att ha tillgång till vedertagna underlag som kommer att analyseras för att synliggöra bakomliggande orsaker till att en del barn i dagsläget inte deltar i förskolan i Vallentuna kommun.

Har du några ambitioner att arbeta för att öka deltagandet mer än genom det som kommunen måste göra enligt lagen?

Inom ramen för aktuell lagstiftning gör kommunen följande insatser.

Utskick om vikten och betydelsen av deltagande i förskola

Barn- och ungdomsförvaltningen har skapat en rutin som innebär att vi återkommande gör ett riktat utskick till vårdnadshavare med folkbokförda barn i kommunen mellan 3-5 år som inte deltar i förskola. Utskicket innefattar information om vikten och betydelsen av deltagande i förskola, vad barnen erbjuds på förskolan samt syftet med verksamheten. Detta skickas ut en gång per termin och informationen är på svenska och engelska. Hittills har två riktade utskick gjorts och det första skickades till 18 vårdnadshavare och det andra till 24 vårdnadshavare.

Utskick med särskilt erbjudande om reserverad plats för bättre språkutveckling i svenska

Barn- och ungdomsförvaltningen har skapat en rutin som innebär att vi en gång per år gör ett riktat utskick till vårdnadshavare med folkbokförda barn mellan 3-5 år i kommunen som inte deltar i förskola. Utskicket riktas till de vårdnadshavare vars barn är födda utomlands och har bott i Sverige i högst fem år eller till de vårdnadshavarna som är födda utomlands och har bott i Sverige i högst fem år.

Utskicket är på svenska och engelska och innefattar upplysning och erbjudande om att barnet har en reserverad plats på en angiven förskola. I samma utskick får vårdnadshavare information om vikten och betydelsen av deltagande i förskola, vad barnen erbjuds på förskolan och syftet med verksamheten. Det första utskicket med erbjudande om en reserverad plats skickades till tolv vårdnadshavare och varav inga vårdnadshavare accepterade platsen, fyra tackade nej till platsen och resterande vårdnadshavare tackade varken ja eller nej. Nästa utskick kommer att ske i mars/april med erbjudande om reserverad plats från augusti.

Nedan ges en redogörelse över ytterligare insatser som sker för att öka deltagandet i förskolan.

Öppna förskolan:

Öppna förskolan arbetar aktivt med inbjudande information och samverkan för att ta emot vårdnadshavare och barn i kommunen, nyanlända familjer samt familjer med utrikesbakgrund. Öppna förskolan föräldrastödjande roll fungerar som en mötesplats och informationskanal, här kommuniceras vikten av att delta på förskola för barn. Vid behov och i samverkan med kommunens integrationsstrateg hjälper man vårdnadshavare med att översätta eftersökt information och att ansöka om förskoleplats.

Representant från barn- och ungdomsförvaltningen deltar återkommande på Öppna förskolan och informerar om ansökningsförfarandet och även om vilka förskolor som finns i kommunen samt svarar på vårdnadshavares frågor. Ett tydligt fokus är att få fler nyanlända och familjer med utrikesbakgrund till öppna förskola vilket sker i samverkan med socialtjänsten, BVC och kommunens integrationsstrateg. Insatserna för att komma i kontakt med fler familjer kommer att utökas i takt med att bakomliggande orsaker har identifierats.

Kontaktcenter:

Kontaktcenter agerar informationskanal om vikten av förskola och ansökningsförfarande vid mottagande av nya familjer och för de vårdnadshavare som söker förskoleplats och är dem behjälpliga.

Säkerställa information:

Kommunikationsavdelningen sammanställer just nu ett material som riktar sig till samtliga vårdnadshavare och det innefattar vikten av förskola och varför barn ska delta i förskola. De säkerställer att informationen om förskolan är relevant och likvärdig. Informationen innefattar också vad vårdnadshavare och barn erbjuds på förskolorna. Samtidigt genomförs en uppdatering av hemsidorna och kartor tas fram som tydligt innefattar var samtliga förskolor är belägna i kommunen.

Informationen tillgängliggörs och materialet kommer finnas i tryckt och digital form och översättas till fler språk. När orsaker till att barn inte deltar i förskola närmre har identifierats kommer särskilt fokus riktas så att informationen når de vårdnadshavare vars barn inte deltar i förskolan.

Utveckla samverkansformer:

Samverkan mellan olika tjänstemän på barn- och ungdomsförvaltningen och med andra aktörer inom regionen finns idag och utvecklas utifrån frågans innehåll och karaktär för att nå de familjer som står långt från förskolan.

Förskola av god kvalitet:

Som ett sätt att arbeta med kvalitativ och likvärdig utbildning för barnen fortsätter satsningen på att alla medarbetare ska vara utbildade och lägsta utbildningsnivån är barnskötare i de kommunala verksamheterna.

En tydlig systematik i kommunala förskolans arbete med undervisningen för att öka kvaliteten och likvärdigheten för barnen har utvecklats och tagits i bruk. I systematiken analyseras gemensamma utvecklingsområden fram utifrån vilka nya utvecklingsinsatser sker.  De nya insatserna tar även de enskilda verksamheterna del av.

Samverkan på dialogmöte och med enskilda huvudmän:

Fem gånger om året träffas samtliga kommunala och privata förskolor och skolor. Mötet är till för att kunna vara i dialog och i samverkan mellan verksamheterna och mellan förvaltning och verksamheter i både aktuella och löpande frågor. Dessa möte kommer framöver systematiskt följa upp arbetet med att öka antalet inskrivna barn på förskola och även analysera Vallentuna kommuns antal inskrivna barn. Förskolans viktiga kompensatoriska uppdrag synliggörs på dessa möten. Även huvudmän för enskilda förskolor bjuds in till dialog i frågan.

Hur ser förutsättningarna ut för att erbjuda plats och att öka deltagandet i förskolan i kommunen?

Förutsättningarna att erbjuda förskoleplacering är mycket goda inom ramen för befintliga verksamheter. I dags dato har skolkommunen som helhet 206 lediga förskoleplatser och 14 barn i kö.