En av landets bästa skolkommuner

Den moderata skolpolitiken från förskola till gymnasium ska vila på evidensbaserad och vetenskaplig grund. Vi moderater vill skapa långsiktiga förutsättningar för att verksamheten och lärarna ska kunna bidra till att eleverna når sin fulla potential.

En bra skola som ger våra barn och elever de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Vi moderater vill skapa en skola där varje individ möts utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Många alternativ av förskolor och skolor i både privat och kommunal regi ger valfrihet och hjälper familjen att hitta den skolform som passar individen bäst.

För att förbättra resultaten och möta varje individ från sina individuella förutsättningar behöver lärarna mer pedagogisk tid och mindre administrativ börda. Vi vill därför genomföra en total genomlysning av lärarnas dokumentationskrav för att säkerställa att undervisningen alltid ska gå före betungande administrativa uppgifter. Moderaterna vill därför fortsätta arbetet med att införa heltidsmentorer och skolsekreterare som kan avlasta undervisande lärare med de administrativa uppgifterna. Mer rationell fördelning av de administrativa uppgifterna skapar förutsättningar för värdefullt erfarenhetsutbyte mellan lärarprofessionens utövare.

Bristen på legitimerad personal är en nationell utmaning. I Skolverkets senaste lärarprognos uppskattas den nationella lärarbristen uppgå till 45 000 lärare 2033. Skolverket påpekar vidare att bristen på lärare kommer att vara som störst de närmaste åren. Mot bakgrund av detta kommer arbetet för att säkerställa kompetensförsörjningen vara centralt för att Vallentunas barn och elever ska få förutsättningar att lyckas i sin skolgång. Moderaterna har de senaste mandatperioderna aktivt arbetat med att skapa förutsättningar för en god kompetensförsörjning genom att bland annat erbjuda möjligheten för barnskötare att utbilda sig vidare till förskollärare. Dessa satsningar kommer vi arbeta vidare med och utveckla ytterligare under kommande mandatperiod.

Studiero och trygghet är grundläggande för att eleverna ska kunna fokusera på kunskapsinhämtning. Skolpersonal behöver därför ett tydligt mandat för att kunna ingripa mot ordningsstörningar. Tidiga insatser måste prioriteras för att snabbt fånga upp elever som inte når kunskapsmålen och sätta in stöd. Tidiga insatser är centralt för att kunna ge elever stöd i sin skolsituation oavsett om det gäller mobbning, frånvaro eller särskilt stöd. Vi vill därför satsa extra på elevhälsan för att möjliggöra tidiga insatser på organisations-, grupp- och individnivå. Vi moderater vill även skapa en friktionsfri övergång mellan förskola och skola och tidigt identifiera elever med behov av stöd och anpassningar.

Moderaterna vill fortsatt prioritera satsningar på folkhälsan i syfte att nå bättre resultat för våra barn och elever. Redan under tidigare mandatperioder har moderaterna särskilt prioriterat kostfrågorna för barn och elever. Vi har ökat mängden ekologiska och närproducerade livsmedel inom förskolan och genomfört en ambitiös frukostsatsning för eleverna i grundskolan. Eftersom det finns ett tydligt samband mellan elevers kostvanor och resultaten i skolan kommer vi även fortsatt att satsa på kosten för våra barn och elever.

Vår satsning på en politik som är evidensbaserad och vilar på vetenskaplig grund har gett ett gott resultat. Vid den senaste sammanställningen av meritvärden och behörighet till gymnasieskolan nådde Vallentunas elever det högsta resultatet sedan år 2000. Vi vill bygga vidare på detta arbete i nära samverkan med Vallentunas föreningsliv och driva en politik som binder ihop elever, ett rikt föreningsliv och skola i alla åldrar.

Moderaterna har även under föregående mandatperiod infört lovskola för elever som riskerar att få underkänt i något ämne. Vi kommer under nästkommande mandatperiod att fortsätta med detta arbete för att ge alla elever som riskerar att halka efter en möjlighet att komma i kapp. Vi vill även se över möjligheten att införa läxhjälp i alla kommunala grundskolor.

Moderaterna vill verka för att såväl elever, vårdnadshavare, elevhälsa och socialtjänst gemensamt tar ansvaret för Vallentunas barn och elevers skolnärvaro, utveckling och lärande. Vi vill därför stärka samverkan mellan elevråd, föräldraföreningar, socialtjänst och hemmet. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att Vallentuna ska bli en av landets bästa skolkommuner med fokus på utbildningens kärnuppdrag – en skolkommun där lärande och varje barn och elevs behov står i fokus.