En företagsvänlig kommun

Vallentuna kommun ska vara en plats där innovation och entreprenörskap ska kunna utvecklas och frodas. Företag etablerar sig när rätt förutsättningar finns. Färdigplanerad mark för företagande, bostäder, pendlingsmöjligheter och framförallt kommunens servicenivå gentemot företagare spelar roll.

Vi vill underlätta för fler företag att etablera sig i kommunen genom fortsatta förbättringar i samhällsplaneringen och en hög grad av service och gott bemötande hos kommunen.

I Vallentuna är arbetslösheten bland de lägsta i landet. Det är viktigt att fortsätta verka för att egen försörjning ska vara huvudprincipen för alla invånare som är bosatta i Vallentuna. Här är det viktigt att skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet. Genom att möjliggöra för fler arbetstillfällen i närområdet, så ökar vi också våra invånares möjlighet till mer livskvalitet, kortare restider och mindre transporter. Dessutom ökar dagbefolkningen i kommunen vilket bidrar till ett tryggare närområde och ett aktivt och varierat näringsliv.

Vi moderater tycker att konkurrens är främjande för all typ av utveckling. Kvalitet och effektivitet ökar av sund konkurrens. Därför bejakar vi företag som bedriver utbildning och omsorg av hög kvalitet och som kan bidra till att öka valfriheten i kommunen. Vi tror också att det är viktigt att det finns en god bredd och variation i det lokala näringslivet. Därför behöver företagens villkor ses över och vara möjliga att anpassa, beroende på verksamhet och behov.

I kommunen finns många innovativa och initiativrika invånare, vilket också visar sig i ett högt antal egenföretagare och småföretagare. Vi tror att innovationskraften hos företagen också skulle gå att använda för att kroka arm med akademin och möjliggöra för ytterligare utveckling, till gagn för såväl näringslivet som kommunen. Därför vill vi verka för ett större samarbete mellan näringsliv, akademi och kommun samt se till att förutsättningarna att driva företag förbättras genom utvecklad infrastruktur, kollektivtrafik, låg skatt och upplevd nöjdhet med kommunens service och bemötande.