En värdig äldreomsorg

Genom en ökad valfrihet får våra invånare inflytande och ökade möjligheter att leva ett självständigt liv. Vi vill fortsätta verka för att fler ska ha möjlighet att välja vårdgivare genom att främja fler företagsetableringar i kommunen.

Vi lever allt längre och blir äldre än tidigare, därmed ökar också behovet av välfärdstjänster för äldre. Kvaliteten och servicenivån på de utförda tjänsterna påverkar i hög grad livskvalitén för den enskilde. När egen kraft inte förmår och de egna boendet inte längre fungerar ska det finnas vård och omsorg av hög kvalitet som går att lita på. Vi moderater tror på en mångfald av utförare av välfärdstjänster där alla verksamheter konkurrerar på lika villkor, för att öka valfriheten.

Vi moderater ska fortsatt utveckla och förbättra både hemtjänst och särskilda boenden. Konkurrens mellan olika utförare inom socialtjänsten bidrar till bättre service. Vi moderater ser positivt på sådan konkurrens. För att garantera hög kvalitet ska fortsatt kontroll ske av egna och köpta tjänster inom socialtjänsten.

För att möta efterfrågan och verka för en ökad rörlighet på bostadsmarknaden så vill vi möjliggöra fler senior- och serviceboenden. Den enskildes behov och förmåga att utvecklas ska vara det centrala i kommunens äldreomsorg.