Med omsorg för individen

Barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsa ska förbättras i Vallentuna. Här ska varje barn och ungdom kunna känna tillhörighet, ha en plats och få utvecklas till sin fulla potential. En mycket viktig uppgift för kommunen är därför att rikta tidiga och tydliga stödinsatser till barn och unga som far illa eller riskerar att hamna snett.

Vi vet att ju tidigare åtgärder som sätts in, desto bättre blir resultatet. Det är ett arbete med förvaltnings- och kommunövergripande samverkan där individens bästa står i fokus. Vi ska arbeta för att fler tidiga insatser sätts in för utsatta barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Vi vet att ju tidigare åtgärder som sätts in, desto bättre blir resultatet. Därför måste vi också arbeta med att förbättra samverkan mellan olika enheter, både inom kommunen och utanför.

Var och en fattar bäst beslut om sin egen vardag, samtidigt är alla olika och har skilda förutsättningar och behov. Alla människor kan råka ut för saker i tillvaron och behöva stöd och hjälp för att komma på fötter igen. Vi moderater tror att ett samhälles välstånd mäts genom vår förmåga att hjälpa de mest utsatta. Ett sådant gott samhälle ska Vallentuna vara. Här ska man som individ kunna få stöd och hjälp om man behöver.

För att kunna stödja de mest utsatta och sköra i vårt samhälle, krävs att alla som kan jobba, ska jobba. Att ha ett arbete att gå till och kunna försörja sig själv och sin familj är oerhört viktigt, såväl för individen som för samhället. Vi moderater tror på varje människas förmåga och kraft. Därför är en av kommunens viktigaste uppgifter att se till att arbetslösheten fortsatt hålls bland de lägsta i landet och att vi tar tillvara kraften hos varje person. Det görs bäst genom såväl coachning och vägledning som kravställning och tydlig uppföljning.