Ansvarsfull tillväxt

När Vallentuna växer vill vi moderater att tillväxten sker i en sådan takt att både de boende och nyinflyttade känner sig hemma i kommunen. Att värna Vallentunas olika kvaliteter såsom närheten till naturen, skogsmark, grönområden och landsbygden är viktig för oss moderater när vi planerar kommunens fortsatta utveckling.

För att planera och bygga ett hållbart Vallentuna utgår vi från centrumkärnorna längs Roslagsbanan, Karby/Brottby och bygger i första hand nära befintligt serviceutbud.

Vi ska fortsätta arbeta för en mångfald på bostadsmarknaden som ökar valfriheten för våra invånare. Olika typer av bostäder är viktigt och positivt för att en plats ska utvecklas. Vallentunas unika geografiska läge gör att många människor väljer att bosätta sig här och vi moderater vill se till att människor fortsätter ges möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget hem. Därför tror vi på att bygga varierat och med ett extra fokus på att behålla och utveckla fler småhus med tomter som möjliggör en egen täppa för trädgård, odling och rekreation.

Vi vill möjliggöra för Vallentunas invånare att kunna kombinera arbete, ett naturnära boende och ett aktivt fritidsliv med en fossilfri livsstil. Detta gör vi möjligt genom en kraftig utbyggnad av laddstationer för att snabba på omställningen av Vallentunas bilpark till att bli fossilfri och arbeta för ett vägnät som förkortar och minimerar reseavstånden. Vi vill också arbeta för en förbättrad infrastruktur för transporter samt parkeringsmöjligheter som minskar klimatavtrycket genom att förkorta reseavstånd.

Vi vill fortsätta arbeta för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag. Vallentunasjön är en stor tillgång för oss invånare. Därför är det glädjande att det arbete vi gör med att förbättra vattenkvaliteten och siktdjupet i sjön ger fina resultat och vi vill arbeta vidare för att öka sjöns attraktivitet även på sommarhalvåret.