Moderaternas valplattform 2022 – 2026

Vallentuna kommun ska präglas av valfrihet och hög kvalitet. Att leva i Vallentuna ska vara enkelt, tryggt och trivsamt.

En ansvarsfull framtid för Vallentuna

Vi moderater vill fortsätta utveckla Vallentuna kommun balanserat och ansvarsfullt, med fokus på att utveckla och förhöja de värden som våra invånare en gång flyttade hit för. Att bo, leva och arbeta i Vallentuna kommun ska vara ett enkelt val och vårt uppdrag är därför att skapa ett ännu bättre Vallentuna. Det gör vi genom att erbjuda hög kvalitet och valfrihet till en så låg skattesats som möjligt. Vi tror på individens vilja och förmåga att skapa möjligheter utifrån sina drömmar. Politikens roll är att möjliggöra för individer att nå sin fulla potential och undanröja hinder.

Vallentuna ska präglas av valfrihet, kommunal service på hög nivå och mod att gå före. Vi ska skapa utmärkta möjligheter för nuvarande och tillkommande invånare och företagare i kommunen genom att ta vara på vårt strategiska läge, erbjuda hög kvalitet inom kärnverksamheterna och en livskvalitet utöver det vanliga.

En ansvarsfull ekonomisk politik

Kommunen ska erbjuda invånare och företag en hög kvalitet och servicenivå till en så låg kostnad som möjligt. För att kunna göra det krävs en ansvarsfull ekonomisk politik, där fokus är att varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att vi hushåller med våra gemensamma resurser då den gemensamma plånboken inte är oändlig. Sverige har ett mycket högt skattetryck, vilket försämrar förutsättningar för tillväxt. Därför är det extra viktigt att förstå vikten av en så låg kommunalskatt som möjligt. För att människor ska vilja bidra till helheten, så måste det också löna sig att arbeta.

Även för företagsklimatet är en så låg skatt som möjligt viktig. Ju fler företag som väljer att etablera sig i kommunen, desto fler arbetstillfällen erbjuds och inflyttningen ökar. Detta sammantaget leder till att skattebasen ökar och servicen kan både förbättras och göras effektiv utan hög kommunalskatt.

Målsättningen för den kommande mandatperioden ska vara att höja kvaliteten och servicenivån på välfärdstjänsterna i kommunen till en så låg kostnad som möjligt och möjliggöra för en sänkt skatt, så att våra invånare får behålla mer av sin lön att besluta över själva.

En trygghet att lita på

Vallentuna är och ska förbli en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet. Det förtjänar våra invånare. Genom ett fortsatt tätt samarbete med polis, brandförsvar, föreningar, skola och civilsamhälle ska vi motverka brott och kriminalitet i kommunen för att förstärka och behålla vår trygga kommun.

Vi vill verka för högre polisiär närvaro i form av patrullerande poliser på fler områden i kommunen och med tätare intervaller. Våra invånare förtjänar en närvarande polis och då krävs det att polisen är synlig i vårt närsamhälle och att det finns en tät kontakt mellan polis, kommun, civilsamhälle och invånare. Vallentuna är en, till ytan, stor kommun med mycket landsbygd. Det är viktigt att även landsbygden kan lita på tryggheten och att polisen finns tillgänglig även utanför tätorterna. Det vill vi moderater arbeta för.

Vi moderater vill arbeta för ett bättre samarbete mellan olika instanser som arbetar med barn och unga i samhället, för att kunna sätta in tidiga insatser och åtgärder som förhindrar att unga människor faller in i kriminalitet. För att underlätta samarbetet mellan de instanser som arbetar med barn och unga så behöver vi jobba för att lyfta sekretessen och kunna samtala mellan enheter och myndigheter. Ju tidigare vi kan skapa en gemensam bild kring barn och unga som riskerar att hamna i problematik senare, desto bättre.

Områden som upplevs otrygga ska motverkas i kommunen. Bland annat genom att verka för kameraövervakning av begränsade områden och förbättrad gatubelysning på exempelvis infartsparkeringar, gång- och cykelstråk samt i anslutning till kollektivtrafikstationer.

Ett rent och snyggt Vallentuna bidrar till trygghet. Därför vill vi moderater värna om vår yttre miljö genom att kommunen ska vara välstädad och klottersanerad. Vi vill också se över och förbättra entréerna till kommunen med trevligare skyltning.

En av landets bästa skolkommuner

Den moderata skolpolitiken från förskola till gymnasium ska vila på evidensbaserad och vetenskaplig grund. Vi moderater vill skapa långsiktiga förutsättningar för att verksamheten och lärarna ska kunna bidra till att eleverna når sin fulla potential. En bra skola som ger våra barn och elever de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Vi moderater vill skapa en skola där varje individ möts utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Många alternativ av förskolor och skolor i både privat och kommunal regi ger valfrihet och hjälper familjen att hitta den skolform som passar individen bäst.

För att förbättra resultaten och möta varje individ från sina individuella förutsättningar behöver lärarna mer pedagogisk tid och mindre administrativ börda. Vi vill därför genomföra en total genomlysning av lärarnas dokumentationskrav för att säkerställa att undervisningen alltid ska gå före betungande administrativa uppgifter. Moderaterna vill därför fortsätta arbetet med att införa heltidsmentorer och skolsekreterare som kan avlasta undervisande lärare med de administrativa uppgifterna. Mer rationell fördelning av de administrativa uppgifterna skapar förutsättningar för värdefullt erfarenhetsutbyte mellan lärarprofessionens utövare.

Bristen på legitimerad personal är en nationell utmaning. I Skolverkets senaste lärarprognos uppskattas den nationella lärarbristen uppgå till 45 000 lärare 2033. Skolverket påpekar vidare att bristen på lärare kommer att vara som störst de närmaste åren. Mot bakgrund av detta kommer arbetet för att säkerställa kompetensförsörjningen vara centralt för att Vallentunas barn och elever ska få förutsättningar att lyckas i sin skolgång. Moderaterna har de senaste mandatperioderna aktivt arbetat med att skapa förutsättningar för en god kompetensförsörjning genom att bland annat erbjuda möjligheten för barnskötare att utbilda sig vidare till förskollärare. Dessa satsningar kommer vi arbeta vidare med och utveckla ytterligare under kommande mandatperiod.

Studiero och trygghet är grundläggande för att eleverna ska kunna fokusera på kunskapsinhämtning. Skolpersonal behöver därför ett tydligt mandat för att kunna ingripa mot ordningsstörningar. Tidiga insatser måste prioriteras för att snabbt fånga upp elever som inte når kunskapsmålen och sätta in stöd. Tidiga insatser är centralt för att kunna ge elever stöd i sin skolsituation oavsett om det gäller mobbning, frånvaro eller särskilt stöd. Vi vill därför satsa extra på elevhälsan för att möjliggöra tidiga insatser på organisations-, grupp- och individnivå. Vi moderater vill även skapa en friktionsfri övergång mellan förskola och skola och tidigt identifiera elever med behov av stöd och anpassningar.

Moderaterna vill fortsatt prioritera satsningar på folkhälsan i syfte att nå bättre resultat för våra barn och elever. Redan under tidigare mandatperioder har moderaterna särskilt prioriterat kostfrågorna för barn och elever. Vi har ökat mängden ekologiska och närproducerade livsmedel inom förskolan och genomfört en ambitiös frukostsatsning för eleverna i grundskolan. Eftersom det finns ett tydligt samband mellan elevers kostvanor och resultaten i skolan kommer vi även fortsatt att satsa på kosten för våra barn och elever.

Vår satsning på en politik som är evidensbaserad och vilar på vetenskaplig grund har gett ett gott resultat. Vid den senaste sammanställningen av meritvärden och behörighet till gymnasieskolan nådde Vallentunas elever det högsta resultatet sedan år 2000. Vi vill bygga vidare på detta arbete i nära samverkan med Vallentunas föreningsliv och driva en politik som binder ihop elever, ett rikt föreningsliv och skola i alla åldrar.

Moderaterna har även under föregående mandatperiod infört lovskola för elever som riskerar att få underkänt i något ämne. Vi kommer under nästkommande mandatperiod att fortsätta med detta arbete för att ge alla elever som riskerar att halka efter en möjlighet att komma i kapp. Vi vill även se över möjligheten att införa läxhjälp i alla kommunala grundskolor.

Moderaterna vill verka för att såväl elever, vårdnadshavare, elevhälsa och socialtjänst gemensamt tar ansvaret för Vallentunas barn och elevers skolnärvaro, utveckling och lärande. Vi vill därför stärka samverkan mellan elevråd, föräldraföreningar, socialtjänst och hemmet. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att Vallentuna ska bli en av landets bästa skolkommuner med fokus på utbildningens kärnuppdrag – en skolkommun där lärande och varje barn och elevs behov står i fokus.

Ansvarsfull tillväxt

När Vallentuna växer vill vi moderater att tillväxten sker i en sådan takt att både de boende och nyinflyttade känner sig hemma i kommunen. Att värna Vallentunas olika kvaliteter såsom närheten till naturen, skogsmark, grönområden och landsbygden är viktig för oss moderater när vi planerar kommunens fortsatta utveckling. För att planera och bygga ett hållbart Vallentuna utgår vi från centrumkärnorna längs Roslagsbanan, Karby/Brottby och bygger i första hand nära befintligt serviceutbud.

Vi ska fortsätta arbeta för en mångfald på bostadsmarknaden som ökar valfriheten för våra invånare. Olika typer av bostäder är viktigt och positivt för att en plats ska utvecklas. Vallentunas unika geografiska läge gör att många människor väljer att bosätta sig här och vi moderater vill se till att människor fortsätter ges möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget hem. Därför tror vi på att bygga varierat och med ett extra fokus på att behålla och utveckla fler småhus med tomter som möjliggör en egen täppa för trädgård, odling och rekreation.

Vi vill möjliggöra för Vallentunas invånare att kunna kombinera arbete, ett naturnära boende och ett aktivt fritidsliv med en fossilfri livsstil. Detta gör vi möjligt genom en kraftig utbyggnad av laddstationer för att snabba på omställningen av Vallentunas bilpark till att bli fossilfri och arbeta för ett vägnät som förkortar och minimerar reseavstånden. Vi vill också arbeta för en förbättrad infrastruktur för transporter samt parkeringsmöjligheter som minskar klimatavtrycket genom att förkorta reseavstånd.

Vi vill fortsätta arbeta för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag. Vallentunasjön är en stor tillgång för oss invånare. Därför är det glädjande att det arbete vi gör med att förbättra vattenkvaliteten och siktdjupet i sjön ger fina resultat och vi vill arbeta vidare för att öka sjöns attraktivitet även på sommarhalvåret.

Infrastruktur och kollektivtrafik

Med ett växande Vallentuna blir även kollektivtrafiken utbyggd och kommunikationerna tätare. Dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan är snart färdigställd, vilket kommer att resultera i tätare tågtrafik. Vi moderater vill se tiominuterstrafik till centrala Vallentuna och minst halvtimmestrafik till Kårsta. Vi arbetar dessutom aktivt för att Roslagsbanan ska förlängas till Arlanda. En sådan satsning skapar förutsättningar för en expansion av antalet bostäder och arbetstillfällen i Vallentuna och regionen, vilket bidrar till god tillväxt, bättre service och utökade möjligheter för företagande.

Vi moderater vill se ett bättre vägnät i och runt hela kommunen, inte minst på landsbygden där många företagare är beroende av fungerande transport på vägarna. Behoven av fungerade framkomlighet i hela kommunen är mycket viktig, inte minst ur ett näringslivsperspektiv. För att stimulera och attrahera företag i framkant måste infrastrukturen finnas, annars kan vi inte få dem att etablera sig i Vallentuna.

Vi moderater tror på att det inte är bilen som är problemet, utan bränslet. Fokus måste därför ligga på att underlätta omställning för Vallentunas invånare. Vi tror dock att behovet av att fortsätta använda bilen som en del av den framtida mobiliteten kommer att kvarstå. Därför är vi måna om att verka för förbättrade möjligheter för framkomlighet i hela kommunens vägnät och anslutningar samt underlätta för alla invånare med olika mobilitetslösningar.

En företagsvänlig kommun

Vallentuna kommun ska vara en plats där innovation och entreprenörskap ska kunna utvecklas och frodas. Företag etablerar sig när rätt förutsättningar finns. Färdigplanerad mark för företagande, bostäder, pendlingsmöjligheter och framförallt kommunens servicenivå gentemot företagare spelar roll. Vi vill underlätta för fler företag att etablera sig i kommunen genom fortsatta förbättringar i samhällsplaneringen och en hög grad av service och gott bemötande hos kommunen.

I Vallentuna är arbetslösheten bland de lägsta i landet. Det är viktigt att fortsätta verka för att egen försörjning ska vara huvudprincipen för alla invånare som är bosatta i Vallentuna. Här är det viktigt att skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet. Genom att möjliggöra för fler arbetstillfällen i närområdet, så ökar vi också våra invånares möjlighet till mer livskvalitet, kortare restider och mindre transporter. Dessutom ökar dagbefolkningen i kommunen vilket bidrar till ett tryggare närområde och ett aktivt och varierat näringsliv.

Vi moderater tycker att konkurrens är främjande för all typ av utveckling. Kvalitet och effektivitet ökar av sund konkurrens. Därför bejakar vi företag som bedriver utbildning och omsorg av hög kvalitet och som kan bidra till att öka valfriheten i kommunen. Vi tror också att det är viktigt att det finns en god bredd och variation i det lokala näringslivet. Därför behöver företagens villkor ses över och vara möjliga att anpassa, beroende på verksamhet och behov.

I kommunen finns många innovativa och initiativrika invånare, vilket också visar sig i ett högt antal egenföretagare och småföretagare. Vi tror att innovationskraften hos företagen också skulle gå att använda för att kroka arm med akademin och möjliggöra för ytterligare utveckling, till gagn för såväl näringslivet som kommunen. Därför vill vi verka för ett större samarbete mellan näringsliv, akademi och kommun samt se till att förutsättningarna att driva företag förbättras genom utvecklad infrastruktur, kollektivtrafik, låg skatt och upplevd nöjdhet med kommunens service och bemötande.

Vård och omsorg

Äldreomsorg

Vi lever allt längre och blir äldre än tidigare, därmed ökar också behovet av välfärdstjänster för äldre. Kvaliteten och servicenivån på de utförda tjänsterna påverkar i hög grad livskvalitén för den enskilde. När egen kraft inte förmår och de egna boendet inte längre fungerar ska det finnas vård och omsorg av hög kvalitet som går att lita på. Vi moderater tror på en mångfald av utförare av välfärdstjänster där alla verksamheter konkurrerar på lika villkor, för att öka valfriheten. Genom en ökad valfrihet får våra invånare inflytande och ökade möjligheter att leva ett självständigt liv. Vi vill fortsätta verka för att fler ska ha möjlighet att välja vårdgivare genom att främja fler företagsetableringar i kommunen.

Vi moderater ska fortsatt utveckla och förbättra både hemtjänst och särskilda boenden. Konkurrens mellan olika utförare inom socialtjänsten bidrar till bättre service. Vi moderater ser positivt på sådan konkurrens. För att garantera hög kvalitet ska fortsatt kontroll ske av egna och köpta tjänster inom socialtjänsten. För att möta efterfrågan och verka för en ökad rörlighet på bostadsmarknaden så vill vi möjliggöra fler senior- och serviceboenden. Den enskildes behov och förmåga att utvecklas ska vara det centrala i kommunens äldreomsorg.

Vi ska arbeta för att fler tidiga insatser sätts in för utsatta barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Vi vet att ju tidigare åtgärder som sätts in, desto bättre blir resultatet. Därför måste vi också arbeta med att förbättra samverkan mellan olika enheter, både inom kommunen och utanför.

Familjeomsorg och individomsorg

Barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsa ska förbättras i Vallentuna. Här ska varje barn och ungdom kunna känna tillhörighet, ha en plats och få utvecklas till sin fulla potential. En mycket viktig uppgift för kommunen är därför att rikta tidiga och tydliga stödinsatser till barn och unga som far illa eller riskerar att hamna snett. Vi vet att ju tidigare åtgärder som sätts in, desto bättre blir resultatet. Det är ett arbete med förvaltnings- och kommunövergripande samverkan där individens bästa står i fokus.

Var och en fattar bäst beslut om sin egen vardag, samtidigt är alla olika och har skilda förutsättningar och behov. Alla människor kan råka ut för saker i tillvaron och behöva stöd och hjälp för att komma på fötter igen. Vi moderater tror att ett samhälles välstånd mäts genom vår förmåga att hjälpa de mest utsatta. Ett sådant gott samhälle ska Vallentuna vara. Här ska man som individ kunna få stöd och hjälp om man behöver.

För att kunna stödja de mest utsatta och sköra i vårt samhälle, krävs att alla som kan jobba, ska jobba. Att ha ett arbete att gå till och kunna försörja sig själv och sin familj är oerhört viktigt, såväl för individen som för samhället. Vi moderater tror på varje människas förmåga och kraft. Därför är en av kommunens viktigaste uppgifter att se till att arbetslösheten fortsatt hålls bland de lägsta i landet och att vi tar tillvara kraften hos varje person. Det görs bäst genom såväl coachning och vägledning som kravställning och tydlig uppföljning.

Fritidsverksamhet för alla

Vi vill verka för en meningsfull fritid för alla invånare genom ett brett utbud av fritidsaktiviteter årets alla dagar. Rörelse och idrott är starkt länkat till hälsa och välmående hos individer i alla åldrar. Det skapar förutsättningar för att fler ska kunna leva friskare liv och bidrar till både fysisk och psykisk hälsa. Därför vill vi möjliggöra för fler att kunna hitta en aktiv fritid som passar individen genom att öka tillgängligheten till anläggningar med olika fokus och användningsområden.

Ett Vallentuna för alla innebär även en ständig utveckling av våra fritidsverksamheter. Vi moderater vill se över och utveckla möjligheter för fler aktiviteter som är inkluderande. Vi vill också se en mer jämställd fördelning av fritidsaktiviteter med kommunalt stöd. Föreningslivet och dess eldsjälar bidrar stort till en bred palett av möjligheter till en meningsfull fritid bland barn, unga och vuxna. Därför är det viktigt att vi värnar en god dialog och att våra fritidsanläggningar hela tiden förbättras och utvecklas.

Ett rikt kulturliv

Vallentuna har en unik historisk miljö och ett rikt kulturliv som vi moderater vill värna om. Vi vill bevara, nyttja och utveckla vårt historiska arv ytterligare genom samverkan med lokala föreningar och organisationer. En kreativ och inspirerande kulturmiljö skapar vi tillsammans i kommunen. Kommunen ska uppmuntra och stödja enskilda initiativ och skapa plattformar för invånarnas kreativitet.

Vi har ett kultur- och bibliotekshus i Vallentuna centrum som har premierats med flertalet svenska och internationella priser för sitt utbud och sin tillgänglighet. Kulturhuset ger goda förutsättningar för regelbundna aktiviteter, men det är invånarna i kommunen som är huvudaktörerna.

Moderaterna har under föregående mandatperiod inlett ett samarbete med flera norrortskommuner för att möjliggöra för Vallentunas unga att ta del av ett rikare kulturskoleutbud över kommungränserna. Detta vill vi moderater fortsätta att utveckla och se till att kulturskolan ska vara tillgänglig för alla unga i Vallentuna.