Ska vi få ordning på Sverige måste vi få ordning på skolan

Det är alldeles för många elever som inte når kunskapsmålen i skolan och allt för många som inte blir behöriga till gymnasiet. Moderaterna presenterar nu grunderna för en ny skolpolitik.…

Det är alldeles för många elever som inte når kunskapsmålen i skolan och allt för många som inte blir behöriga till gymnasiet. Moderaterna presenterar nu grunderna för en ny skolpolitik. Det handlar om studiero i klassrummet, bättre förutsättningar för lärarkåren och införandet av konkreta kunskapskrav.

Svensk skola har allvarliga problem. Mer än var fjärde elev i årskurs sex saknar godkänt i minst ett ämne. Nästan 14 procent går ut nian utan behörighet till gymnasiet. En tredjedel av landets låg- och mellanstadielärare uppger att de utsatts för våld och hot, och alltför många hoppar av både läraryrket och lärarutbildningen.

Moderaterna presenterar i dag konkreta förslag för att få ordning på svensk skola.

Ordning och reda i våra klassrum

Lugn och ro i klassrummet är en förutsättning för lärande. Ordningsproblemen i Sverige sticker ut internationellt sett – både när det gäller vilken tid som krävs för att starta en lektion, till frågor om fysisk säkerhet.

Lärare och rektorer ska känna samhället stöd i ryggen när de agerar för en trygg och lugn studiemiljö. Moderaterna föreslår därför:

 • Inför en ny brottsrubricering liknande ”hot mot tjänsteman” som omfattar skolpersonal.
 • Inför inte bara en rättighet – utan en tydlig skyldighet – för rektor att omplacera barn eller ungdomar som beter sig hotfullt eller utagerande mot skolpersonal och andra elever.
 • Inrätta fler särskilda jourskolor för att under en tid kunna avskilja våldsamma elever. En sådan bör kombineras med särskilda insatser för att socialt och medicinskt hjälpa eleverna både med deras beteende och med att klara sin skolgång.

Återupprätta kunskapsskolan

Kunskapsskolan måste återupprättas. Den progressiva pedagogiken som innebär att elever i hög grad lämnas ensamma i sin inlärning och där läraren ska fungera som en slags coach, måste få ett stopp. Den hotar Sverige som kunskapsnation och den slår särskilt hårt mot elever med invandrarbakgrund och elever som har svårt att få hjälp hemifrån.

Moderaternas förslag:

 • Införa ett tydligt fokus på mätbara faktakunskaper med inspiration av Finlands läroplan.
 • Införa central rättning av betygsgrundande nationella prov samt ett slutprov efter årskurs nio. Skolinspektionen bör särskilt granska skolor som avviker från nationella prov.
 • Sätta stopp för betygsinflation och olämpliga påtryckningar från föräldrar. Ökat fokus på mätbara kunskaper minskar utrymmet för subjektiva bedömningar.

Ställ tuffa, men rättvisa, krav på friskolorna

Friskolereformen har gjort det möjligt för alla barn, oavsett familjens ekonomi, att välja den skola som passar dem bäst. Det är vi stolta över. Men friskolereformen behöver vårdas och utvecklas. Missbruket, fusket och de oseriösa aktörerna måste stoppas.

Moderaternas förslag:

 • Villkora vinstutdelning i de skolor som drivs som aktiebolag med att de når högt uppsatta kvalitetskriterier. Skolinspektionen ska alltså kunna stoppa vinstutdelning om en skola uppenbart misslyckats med sitt uppdrag.
 • Skärp ägar- och ledningsprövningen för att se till att där finns kompetens och lämplighet för uppdraget. Skolinspektionen ska ha ett särskilt uppdrag att granska och stänga skolor som kan misstänkas främja radikalisering och segregation. I uppdraget ska ingå att samråda med andra myndigheter som Center mot våldsbejakande extremism. Dessutom måste den offentliga insynen i de fristående skolorna generellt förbättras.
 • Öka likvärdigheten genom att införa ett gemensamt kommunalt kösystem och en mycket starkare tydligare statlig styrning av skolpengen.

Moderaterna säger nej till förslag om bussning, kvotering och lottning

Barn är inga integrationsverktyg. Moderaterna säger därför nej till förslag om bussning, kvotering och lottning av elever. Det är fel väg att gå. De viktigaste åtgärderna för att bryta segregationen handlar om kvaliteten i undervisningen och det svenska språket.

Moderaterna förslag:

 • Storsatsa på svenska språket, med början redan vid BVC och språkscreening. Obligatorisk språkförskola från tre års ålder för alla barn med språkliga behov. Och skolans personal i utanförskapsområdena måste vara välutbildad och tala god svenska.
 • Klarar en elev inte svenskan, behövs möjligheten att gå om en klass. Utan god kunskap i svenska språket blir alla andra ämnen mycket svårare.
 • Skolvalet bör göras obligatoriskt för alla, inte minst för att motverka den starka boendesegregationen.