Kunskapssynen i skolan

Det finns ett djupare och mer långsiktigt problem med svensk skola som vi behöver åtgärda. Det är en utveckling under många decennier där politisk, ideologiskt driven pedagogik har fått råda.…

Det finns ett djupare och mer långsiktigt problem med svensk skola som vi behöver åtgärda. Det är en utveckling under många decennier där politisk, ideologiskt driven pedagogik har fått råda. Den kunskapsföraktande utvecklingen började på 1950-talet och den har infiltrerat skolplaner, läroböcker, betyg och inte minst lärarutbildningarna med katastrofala långtidseffekter.

De kortvariga borgerliga regeringarna på 1990-talet förmådde inte bryta denna process. Med kommunaliseringen 1990 knäcktes lärokollektivet och samtidigt avskaffades de statliga kvalitetskraven som tidigare garanterat en likvärdig skola.

Moderaterna menar att den progressiva pedagogik som präglat svensk skola i decennier måste begränsas. En mer lärarledd undervisning med kunskapsfokus ska införas. Den kultur som råder i klassrummen, där lärare ses som coacher och mentorer och där elever ska söka kunskap själva, har varit hämmande för den generella kunskapsutvecklingen i skolan. Dessa idéer genomsyrar idag lärarutbildningen och har varit en stark bidragande orsak till att lärarnas auktoritet urholkats med konsekvenser för ordning och studiemiljön i klassrummet.

En förändrad kunskapssyn är nyckeln till förbättrade skolresultat. Idag uppfattas de nationella proven men även läroplanerna av lärare och elever som otydliga med för tidigt fokus på en avancerad analytisk förmåga innan eleverna fått de grundläggande faktakunskaperna, vilka krävs för att kunna självständigt kunna resonera, värdera och dra slutsatser.

Denna tendens bekräftas också av en studie vid Linnéuniversitetet som visar att många professorer tror att kunskapskraven i grundskolan gäller kraven på universitetsnivå. Studien, och den efterföljande diskussionen fick Skolverket att reagera med en översyn av läro-, kurs- och ämnesplaner som genomfördes hösten 2021 i gymnasiet och kommer att genomföras hösten 2022 i grundskolan. Översynen har lett till en viss förbättring. Vi ser dock ett behov av en tydlig revision av läroplanen tillsammans med kursplaner så att tyngdpunkten läggs på faktainlärning. Utgångspunkten ska vara en vetenskaplig grundad syn på inlärning. En liknande revision måste även göras på lärarutbildningen.