Svar på interpellation (V) Om att inhämta synpunkter gällande barn/ ungdomsperspektivet

Johan Skog, ordförande i Kommunstyrelsen, besvarar Vänsterpartiets interpellation angående att inhämta synpunkter gällande barn/ungdomsperspektivet. Frågeställaren har synpunkter kring innehållet i tjänsteskrivelserna: att inhämta synpunkter gällande barn/ungdomsperspektivet inte bedöms vara relevant…

Johan Skog, ordförande i Kommunstyrelsen, besvarar Vänsterpartiets interpellation angående att inhämta synpunkter gällande barn/ungdomsperspektivet. Frågeställaren har synpunkter kring innehållet i tjänsteskrivelserna: att inhämta synpunkter gällande
barn/ungdomsperspektivet inte bedöms vara relevant i de ärenden som omnämnts i interpellationen. Svar ges nedan.

Motioner som ansetts besvarade

I interpellationen refereras till två motioner som behandlats av fullmäktige. Båda motionerna har ansetts besvarade: förslaget i motionerna anses alltså vara delvis eller helt genomförda. Att pröva om redan beslutade/införda åtgärder är förenliga med barnperspektivet bedöms inte ändamålsenligt i samband med motionshanteringen. Fullmäktige har att ta ställning till om motionen ska bifallas, avslås eller anses besvarad. I de fall en motion redan är delvis eller helt är genomförd kan synpunkter från barn inte tillföra något till beslutet; beslutet är redan fattat såväl som implementerat.

Styrdokument – finns i form av rutiner

Förvaltningarna har interna rutiner för hur en tjänsteskrivelse ska formuleras såväl som rutiner för initial bedömning/snabbanalys av konsekvenser för barn. Rutiner är inte politiskt antagna medan riktlinjer oftast antas av nämnd/styrelsen. Bedömning i ärendena sker på handläggarnivå, därefter granskas tjänsteskrivelsen av överordnad chef samt ibland även av förvaltningschef. De politiska instanserna kan återremittera ärenden om de bedömer att någon aspekt av en frågeställning behöver beredas ytterligare.