Svar på interpellation (V) om brottsförebyggande arbete

Johan Skog, ordförande i Kommunstyrelsen, besvarar Vänsterpartiets interpellation angående brottsförebyggande arbete. Vänsterpartiet har ställt fyra interpellationsfrågor: Har kommunen tagit fram den lägesbild över brottsligheten som lagen kräver? Den senast publicerade…

Johan Skog, ordförande i Kommunstyrelsen, besvarar Vänsterpartiets interpellation angående brottsförebyggande arbete.

Vänsterpartiet har ställt fyra interpellationsfrågor:

  1. Har kommunen tagit fram den lägesbild över brottsligheten som lagen kräver?
  2. Den senast publicerade planen för Tryggare Vallentuna löpte ut 2022. Finns det en ny plan
    som uppfyller det nya lagkravet?
  3. Om en ny lägesbild och åtgärdsplan inte tagits fram ännu – när kommer den och hur kommer
    den att tas fram?
  4. Om lägesbilden och planen redan tagits fram – hur kommer den att kommuniceras?

Lokal lägesbild, i enlighet med förslaget till lagstiftning, presenterades för kommunstyrelsen i slutet av november 2022, inför omtaget av kommunens samverkansavtal och avsiktsförklaring med polismyndigheten. Trygghet och brottsprevention har även innan regeringens proposition om
lagkrav varit högt prioriterat i Vallentuna kommun. Tryggare Vallentunas befintliga samverkansstruktur – med lägesbilder såväl som handlingsplaner – är väl i linje med de lagkrav som kan komma att införas från sommaren 2023.

Kommunen har sedan tidigare en samordningsfunktion, som för dialog med lokalpolis, grannsamverkansbilförare med flera. Funktionen ansvarar sedan tidigare också för innehållet på webbsidorna om Tryggare Vallentuna såväl som olika informationskampanjer, vilket också betonas i lagstiftningen Kommunen har sedan många år tillbaka ett brottsförebyggande råd; detta utgörs av styrgruppen för Tryggare Vallentuna. Utöver kommunen deltar lokalpolisen såväl som brandförsvaret.

Kommunstyrelsen ansvarar redan för ledningen av det brottsförebyggande arbetet. Rapportering till fullmäktige sker till viss del i samband med verksamhetsberättelsen – det kan komma att ses över utifrån de nya lagkraven. Utifrån förslag till den nya lagstiftningen, såväl som den nya handlingsplanen, kommer kommunen även att se över om skriftliga överenskommelser behövs med fler aktörer än polisen.

Kommunstyrelsen beslutar om förslaget till handlingsplan den 13 mars. Planen brukar tillgängliggöras på kommunens webbplats. Kommunikationen i övrigt genomförs tematiskt; det är inte planen i sig som är av intresse för allmänheten utan de olika typer av insatser som genomförs och behöver
kommuniceras som exempelvis trygghetsvandringar och information till föräldrar.

Kommunikationen kring trygghet kommer även att vara i fokus under den traditionsenliga ”Tryggare Vallentunadagen” i höst och krisberedskapsveckan under hösten.