Svar på interpellation (V) om kontroll och uppföljning av hyrda fastigheter

Johan Skog, Kommunstyrelsens ordförande, besvarar Vänsterpartiets interpellation angående ontroll och uppföljning av hyrda fastigheter. Svar på respektive fråga lämnas nedan. Vilka rutiner finns för kontrollen av arbetsmiljön i fastigheter som…

Johan Skog, Kommunstyrelsens ordförande, besvarar Vänsterpartiets interpellation angående ontroll och uppföljning av hyrda fastigheter. Svar på respektive fråga lämnas nedan.

Vilka rutiner finns för kontrollen av arbetsmiljön i fastigheter som kommunen hyr av privata aktörer där kommunalt anställda arbetar?

Arbetsmiljöansvaret är fördelat från nämnd till förvaltningschef därefter vidare ut i organisationen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet med att undersöka och riskbedöma pågår löpande i verksamheterna under året för att förebygga att medarbetare far illa. Kontrollen av arbetsmiljön i lokalerna ansvarar verksamhetsansvarig för, oavsett vem som äger fastigheten. Årlig skyddsrond genomförs för den fysiska arbetsmiljön tillsammans med medarbetare och skyddsombud. Risker kan även identifieras i medarbetarsamtal, möten med personalgrupper, inkomna meddelanden i kommunens system för arbetsmiljö (KIA) såväl som utifrån medarbetarundersökningar. Fastighetsägaren ansvarar för att regelbundet genomföra obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK). Nästa OVK är planerad till våren 2024. Resultatet meddelas kommunen i egenskap av hyresgäst.

Hur ställer Vallentuna kommun krav på en hyresvärd, när det upptäckts att den hyrda lokalen inte uppfyller alla kriterier på en hälsosam arbetsmiljö?

Teknik- och fastighetsförvaltningen gör vid inkommen felanmälan en bedömning om det är ett fel som kan anses ligga hos uthyraren/fastighetsägaren, då felanmäls detta vidare till fastighetsägaren. I fastigheten som nämns som exempel [Lindholmens förskola, avdelning Buketten] har fem anmälningar och åtgärder dokumenterats kopplat till ventilation under 2023:

 • 2023-01-25 felanmäldes dålig luftkvalitet/ ventilation. Åtgärd genomfördes i form av genomgång av
  ventilation samt kontroll av injusterade radiatorer 2023-02-01. Inga fel kunde då konstateras.
 • 2023-03-20 felanmälan om avd. närmast köket. Tekniker på plats satte aggregatet i Auto-läge igen
  2023-03-24 (osäkert här vad som hänt)
 • 2023-05-08 felanmäldes att ventilation avd. Krokusen har stannat av. Tekniker på plats 2023-05-09
  kunde åtgärda en lös sladd.
 • 2023-08-22 felanmäldes ventilation avd. Hyacinten & Krokusen. Tekniker konstaterade vid platsbesök
  2023-08-23 att ventilation går som den ska, inga fel och inga larm. Filterbyte genomfört 2023-08-24.
 • Vid felanmälan i november kunde tekniker (2023-11-06) konstatera att aggregatet åter hamnat i
  manuellt läge.

Fastighetsägaren har från och med december möjlighet att följa på distans om ventilationen ger
felmeddelanden – och ifall ventilation och värme påverkats.

Hur följs det upp att hyresvärden har vidtagit åtgärder när det gäller de påtalade bristerna?

Teknik- och fastighetsförvaltningen följer upp utifrån felanmälningar och dialog med fastighetsägaren. För att säkerställa systematisk uppföljning och möjliggöra insyn för hyresgästen registreras felanmälan och åtgärder i ett felanmälningssystem. Återkommande brister är inte önskvärt; och det är därför angeläget att fortsätta arbetet ned att utvärdera och följa upp våra externt inhyrda fastigheter. Vallentuna kommun har arbetat och fortsätter arbeta systematiskt med avveckling av våra inhyrda lokaler, när så är lämpligt, med syfte att säkerställa kontroll över kvalitet och kostnader.