Kultur & fritid

Vi vill verka för en meningsfull fritid för alla invånare genom ett brett utbud av fritidsaktiviteter årets alla dagar. Moderaterna vill även värna om vår historiska miljö och rika kulturliv genom att bevara, nyttja och utveckla vårt historiska arv ytterligare genom samverkan med lokala föreningar och organisationer.

Fritidsverksamhet för alla

Vi vill verka för en meningsfull fritid för alla invånare genom ett brett utbud av fritidsaktiviteter årets alla dagar.

Rörelse och idrott är starkt länkat till hälsa och välmående hos individer i alla åldrar. Det skapar förutsättningar för att fler ska kunna leva friskare liv och bidrar till både fysisk och psykisk hälsa. Därför vill vi möjliggöra för fler att kunna hitta en aktiv fritid som passar individen genom att öka tillgängligheten till anläggningar med olika fokus och användningsområden.

Ett Vallentuna för alla innebär även en ständig utveckling av våra fritidsverksamheter. Vi moderater vill se över och utveckla möjligheter för fler aktiviteter som är inkluderande. Vi vill också se en mer jämställd fördelning av fritidsaktiviteter med kommunalt stöd. Föreningslivet och dess eldsjälar bidrar stort till en bred palett av möjligheter till en meningsfull fritid bland barn, unga och vuxna. Därför är det viktigt att vi värnar en god dialog och att våra fritidsanläggningar hela tiden förbättras och utvecklas.

Ett rikt kulturliv

Vallentuna har en unik historisk miljö och ett rikt kulturliv som vi moderater vill värna om. Vi vill bevara, nyttja och utveckla vårt historiska arv ytterligare genom samverkan med lokala föreningar och organisationer. En kreativ och inspirerande kulturmiljö skapar vi tillsammans i kommunen. Kommunen ska uppmuntra och stödja enskilda initiativ och skapa plattformar för invånarnas kreativitet.

Vi har ett kultur- och bibliotekshus i Vallentuna centrum som har premierats med flertalet svenska och internationella priser för sitt utbud och sin tillgänglighet. Kulturhuset ger goda förutsättningar för regelbundna aktiviteter, men det är invånarna i kommunen som är huvudaktörerna.

Moderaterna har under föregående mandatperiod inlett ett samarbete med flera norrortskommuner för att möjliggöra för Vallentunas unga att ta del av ett rikare kulturskoleutbud över kommungränserna. Detta vill vi moderater fortsätta att utveckla och se till att kulturskolan ska vara tillgänglig för alla unga i Vallentuna.